fbpx
Religie Abrahamowe - chrześcijaństwo, islam, judaizm

Religie abrahamowe – judaizm, chrześcijaństwo i islam w jednym worku

Religie abrahamowe i religie dharmiczne to dwie główne grupy religijne. Te drugie powstawały na subkontynencie indyjskim, jak buddyzm, czy hinduizm. Religie abrahamowe natomiast, mają swoje źródła w Torze, czyli pięciu pierwszych księgach Biblii.

Oprócz judaizmu, chrześcijaństwa i islamu, do tej grupy zalicza się również babizm, bahaizm, karaimizm, ahmadija, druzizm, manicheizm, mandeizm, jazydyzm, mormonizm, rastafarianizm, samarytanizm i kaodaizm.

Religie abrahamowe - wspólne wierzenia

Niektórzy chrześcijanie pukają się w czoło, gdy słyszą, że Allah to ten sam Bóg co Jahwe. Tak jednak w istocie jest – judaizm, chrześcijaństwo i islam współdzielą jednego Boga. Jest to Bóg Starego Testamentu, który objawił się Abrahamowi i wzruszył się, gdy ten chciał zabić własnego syna w jego imię. 

Z racji na ten – dosyć istotny – wspólny mianownik, wszystkie religie abrahamowe współdzielą szereg założeń. Naturalnie, każde z tych założeń jest odpowiednio interpretowane, zarówno na poziomie samych religii, jak i na poziomie ich odłamów. Do cech wspólnych należą m.in.: 

 • Wiara w jednego Boga, podsycana stanowczą krytyką politeizmu.
 • Uznanie stworzenia pierwszych ludzi (w sensie dosłownym, lub symbolicznym) oraz ich wygnania z raju.
 •  Straszenie Informowanie, że koniec nadejdzie niedługo i Bóg przyjdzie sądzić wszystkich ludzi.
 • Opieranie swojej wiary na książce (odpowiednio Tora, Stary i Nowy Testament i Koran, które to wszystkie są uznane przez wierzących za święte księgi). 
 • Uznanie Jerozolimy za miejsce święte. Ten punkt jest prawdopodobnie najbardziej problematyczny, co w edukujący sposób przedstawiła Nina Paley w swojej animacji „This Land is Mine” (Ta ziemia jest moja):

Co zatem sprawia, że wszystkie religie abrahomowe nie tworzą wielkiej, szanującej się rodziny? Niestety różnice charakterystyczne dla poszczególnych wyznań budowały coraz większe podziały, a i podobieństwa przeszkadzały. W końcu wszyscy racji mieć nie mogą.  

Jedyna słuszna religia

Judaizm

Liczebność wyznawców judaizmu

0 mln
Szacowana liczba wyznawców
0 %
Religijny udział judaizmu

Cechy i zasady judaizmu

Judaizm to pierwsza religia Abrahamowa, wywodząca się z wcześniejszych wierzeń Hebrajczyków. Poza pięcioma świętymi księgami (Torą) uznaje również Talmud, czyli zbiór praw religijnych, które tłumaczą w jaki sposób należy wypełniać wolę Boga przedstawioną w Biblii. Najbardziej znanymi symbolami judaizmu są Gwiazda Dawida oraz Menora, czyli złoty, siedmioramienny świecznik.

W judaizmie sprawa jest stosunkowo prosta – stwórca Wszechświata upatrzył sobie malutką planetę na skraju jednej z galaktyk i wyróżnił Żydów, czyniąc z nich naród wybrany spośród wszystkich ludów wszystkich obszarów i wszystkich czasów, a pod tę intencję uwolnił ich z niewoli i dał obietnicę wiecznego przymierza.

Ściana Płaczu
Ściana Płaczu, czyli pozostałość po świątyni w Jerozolimie, to najświętsze miejsce judaizmu

Najważniejszym świętem w judaizmie jest szabat. Jest to doba odpoczynku na cześć Boga, który również odpoczywał po dziele stworzenia, a także pamiątka jego przymierza z Izraelem, która ma przypominać o wyzwoleniu Żydów z niewoli. Powszechnie uważa się, że jest to sobota, ale technicznie rzecz ujmując, odpoczynek trwa już od piątku, na 18 minut przed zachodem Słońca, a kończy się o zmroku dnia następnego.  

Żydzi znani są z faktu, że traktują obrzezanie jako znak swojego przymierza zawartego z Bogiem. Można wysnuć wniosek, że początkowo chodziło albo o higienę (czystość fizyczna), albo o utrudnienie rozpusty i masturbacji (czystość duchowa), albo Bóg nie lubi napletków. Opcje nie wykluczają się wzajemnie.

Judaizm a inne religie

Żydzi wierzą, że jako naród wybrany ma łatwiejszą drogę do raju. Jedynym warunkiem, aby znalazł się nim ktoś, kto nie wyznaje judaizmu, jest przestrzeganie przez niego 7 praw Noego (tak, tego Noego), które brzmią następująco:

 1. Bałwochwalstwo – Nie będziesz oddawać czci przedmiotom wyobrażającym bóstwa (idolom).
 2. Zabójstwo – Nie będziesz mordować.
 3. Kradzież – Nie będziesz kraść ani rabować.
 4. Rozwiązłość – Nie będziesz cudzołożyć ani żyć rozwiąźle.
 5. Bluźnierstwo – Nie będziesz bluźnić imieniu Boga.
 6. Okrucieństwo wobec zwierząt – Nie będziesz spożywać mięsa wyciętego z żywego zwierzęcia (mięsożerców uspokajam, że ten zapis wydaje się całkowicie pomijać spożywanie mięsa z martwego zwierzęcia).
 7. Sprawiedliwość – Zorganizujesz system sądownictwa, by orzekać, wymierzać sprawiedliwość i dbać o przestrzeganie powyższych przykazań.

Chrześcijaństwo

Liczebność wyznawców chrześcijaństwa

0 mld
Szacowana liczba wyznawców
0 %
Religijny udział chrześcijaństwa

Cechy i zasady chrześcijaństwa

Chrześcijaństwo to główny gracz naszego obszaru geograficznego. Mówiąc bardzo ogólnie, chrześcijanie to ludzie, którzy uznają śmierć Jezusa z Nazaretu jako swojego zbawcy, który zstąpił z niebios i zginął, aby odkupić ich grzechy. Symbolami chrześcijaństwa są krzyż oraz ryba.

Jezus jest wg Nowego Testamentu jedynym łącznikiem pomiędzy człowiekiem, a Bogiem, stąd też w niektórych wyznaniach chrześcijańskich krytykuje się takie rzeczy, jak modlitwa do Maryi, czy do papieża, które są praktykowane m.in. w Kościele Rzymskokatolickim. Jest to również jedna z fundamentalnych różnic pomiędzy chrześcijaństwem, a judaizmem, ponieważ Żydzi uznają jedynie modlitwę skierowaną do Boga. Dla nich jest on jedynym, niepodzielnym absolutem, podczas gdy wszystkie kościoły chrześcijańskie uznają Trójcę Świętą, czyli jednego Boga w trzech osobach, którymi są Ojciec i Syn i Duch Święty (trynitaryzm).  

Prawdziwa twarz Jezusa Chrystusa
Nie ulega już wątpliwości, że Chrystus nie był biały. Dr Richard Neave utworzył bardziej prawdopodobny wizerunek Jezusa na podstawie czaszek z tamtego okresu znalezionych na terenie Izraela oraz opisów w Biblii.

Chrześcijaństwo a judaizm

Głównym powodem, dla którego Żydzi mają problem z Jezusem, jest fakt, że jego nauki uwzględniają zmianę rozumienia Prawa Mojżeszowego objawionego w Starym Testamencie. Chrześcijanie wierzą, że nadejście Jezusa to ucieleśnienie dawnych symboli, przez co niektóre zachowania, takie jak np. składanie ofiary w świątyniach, nie są już potrzebne. 

Żydzi nie zgodzili się na tak głęboką modyfikację rozumienia Tory i uznali Jezusa za fałszywego proroka. W ten właśnie sposób chrześcijanie odcięli się od wszystkich brutalnych i niedorzecznych zapisów w Starym Testamencie, uznając je za treści symboliczne. Oczywiście poza tymi ładnymi — te ładne pozostają aktualne w sensie dosłownym.

Jezus nie stanowi jedynej różnicy pomiędzy judaizmem, a chrześcijaństwem. Bardzo istotnym elementem spornym jest też uznanie wspomnianego wcześniej Talmudu, czyli zbioru praw religijnych, tłumaczących jak realizować wolę Boga. Chrześcijanie nie uznawali autentyczności Talmudu do tego stopnia, że Papież Grzegorz IX kazał publicznie spalić znalezione egzemplarze tej księgi. 

Dziś sprawy mają się nieco lepiej, szczególnie w Polsce, gdzie w 1997 roku Kościół Katolicki ogłosił 17 stycznia jako Dzień Judaizmu, a jeszcze wcześniej, w 1989 roku, powstała Polska Rada Chrześcijan i Żydów, która zajmuje się ulepszaniem dialogu pomiędzy wyznawcami obu religii. 

Islam

Liczebność wyznawców islamu

0 mld
Szacowana liczba wyznawców
0 %
Religijny udział islamu

Cechy i zasady islamu

Islam to najmłodsza religia z trzech omawianych tu religii abrahamowych. Została założona przez Mahometa, który żył w latach 570 – 632. Tradycyjnie dzieli się na trzy główne odłamy: sunnicki (85-90%), szyicki (10-15%) i charydżycki (<1%). Obecnie jest drugą religią na świecie pod kątem liczebności. Za główny symbol islamu uważa się półksiężyc, jednak z historycznego punktu widzenia właściwszym symbolem jest szahada (czyli muzułmańskie wyznanie wiary), napisana czarnymi literami na białym tle lub białymi literami na czarnym tle.

Islam wywodzi się z judaizmu i chrześcijaństwa, czego świactwem jest m.in. obecność Abrahama, Mojżesza, czy Jezusa w Koranie. Wg muzułmanów, to co zostało objawione Żydom i chrześcijanom, zostało uzupełnione przez Mahometa, a treść Koranu powstała w wyniku objawień  Archanioła Gabriela. 

Mahomet jest wg muzułmanów prorokiem ostatecznym, którego szanują do granic możliwości, co w historii kończyło się różnie. Mam tu oczywiście na myśli 12 karykatur Mahometa opublikowanych w duńskim dzienniku „Jyllands-Posten”, przez co ginęli ludzie i płonęły budynki. Sam Harris miał później powiedzieć „Mordowano ludzi przez rysunki. Koniec analizy moralnej”. Po więcej informacji na ten temat odsyłam do Wikipedii: Karykatury Mahometa

Prawa i obowiązki muzułmanów

Każdy muzułmanin musi przestrzegać pięciu podstawowych zasad islamu:

 1. wyznanie wiary w jedynego Boga (wspomniana wyżej szahada)
 2. Pięciokrotna modlitwa w ciągu doby
 3. Post w miesiącu ramadan
 4. Jałmużna na rzecz ubogich
 5. Pielgrzymka do Mekki przynajmniej raz w życiu.

W porównaniu do innych wyznań, islam charakteryzuje się tym, że prawo i religia są ze sobą ściśle powiązane. Istnieje cały ustrój polityczny, zwany kalifatem no i oczywiście szariat, czyli prawo normujące życie zarówno sunnitów, jak i szyitów. Szariat obejmuje każdą sferę życia muzułmanina, w tym regulacje społeczne i karne, a dla wielu muzułamów prawo szariatu jest ponad prawem jakiegokolwiek państwa.

Muzułmanie obchodzą wiele świąt, należą do nich takie dni jak Hidżra (upamiętnienie ucieczki Mahometa w 622 r. z Mekki do Medyny), Ramadan (najświętszy miesiąc w roku, w czasie którego został objawiony Mahometowi pierwszy fragment Koranu), czy też najważniejsze z nich – 4-dniowe Święto Ofiar (upamiętnienie ofiary Abrahama i jego posłuszeństwa wobec Boga). Do dni szczególnych należą również Urodziny Proroka Mahometa. Muzułmanie wierzą, że gdy Mahomet przyszedł na świat, aniołowie rozpostarli swe skrzydła, ziemię rozjaśniło niezwykłe światło, z niebios rozbrzmiewały głosy, zadrżały też trony panujących. Jedynie wahhabizm, czyli ruch w islamie sunnickim, odrzuca święcenie tego dnia, ponieważ jest on oddawaniem czci komuś innemu, niż Bogu. 

Wzór Mehndi
Piękne wzory Mehndi wykonuje się na dłoniach i stopach muzułmanek na 2-3 dni przed ceremonią zaślubin.

Kontrowersyjne aspekty islamu

Islam jest szeroko krytykowany nie tylko ze względu na fakt, że terroryści z łatwością wykorzystują tę religię do usprawiedliwienia swoich akcji. Światopogląd muzułmanów w szczególny sposób podchodzi też do kwestii traktowania kobiet. W ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat mężczyznom w krajach islamskich udało się zmanipulować płeć piękną do tego stopnia, że z kobiet strajkujących przeciwko zasłanianiu ciała i twarzy, zostały już tylko kobiety uważające, że zakrywanie ciała to ich prawo, którego należy bronić. 

Dżihad - święta wojna czy zmagania duchowe?

Wbrew popularnym twierdzeniom, Dżihad nie oznacza (czy raczej – niekoniecznie oznacza) świętej wojny w znaczeniu zbrojnym, a starania i ponoszenie trudów w celu wzmocnienia religijności i trafienia do raju. W praktyce jednak, interpretacji tego czym właściwie jest dżihad jest tyle, ile muzułmanów, ponieważ jest co interpretować – rozróżnia się dżihad ofensywny i defensywny, a także dżihad większy i mniejszy. Po szczegóły poszczególnych typów odsyłam do hasła Dżihad w Wikipedii

Kobiety w islamie

Jak w każdej religii abrahamowej, kobieta w islamie ma znaczenie drugorzędne względem mężczyzny. Muzułmanie jednak wzięli sobie to do serca o wiele bardziej od Żydów i chrześcijan. Jest to poniekąd sprzeczne z intuicją, bo wg Koranu kobieta i mężczyzna są sobie równi, a prawa i obowiązki muzułmanów dotyczą obu płci. 

Pomimo tego stosowana jest odpowiednia hierarchia i tak Koran pozwala np. na „lekkie bicie” żony, która nie zareagowała na reprymendę słowną swojego męża. Muzułmanin może zatem być damskim bokserem, pod warunkiem, że żona nie dostanie za darmo i za mocno. Zarówno kobietę, jak i mężczyznę, obowiązuje hidżab w znaczeniu skromności i ograniczenia ubioru, ale jedynie kobiety muszą zakrywać ciała i twarze przy pomocy nikabu, czy burki. Te zasady nie przeszkadzają muzułmanom twierdzić, że to kultura zachodu urąga godności kobiet przez swój kult ciała.

Strajk kobiet w Iranie
Protest kobiet, które sprzeciwiały się przymusowemu noszeniu hidżabu po irańskiej rewolucji islamskiej w 1979 roku.

Bonus: Religie abrahamowe na mapach

Poniżej umieściłem jako ciekawostki mapy bazujące na danych z raportu „The Global Religious Landscape” opublikowanego przez Pew Research Center.

Mapa religii na świecie:

Mapa państw i religii
Kliknij aby wyświetlić pełny rozmiar

Poziom wiary w Europie:

Wiara w Boga w Europie

Liczebność Żydów w Europie:

Liczebność muzułmanów w Europie:

Muzulmanie w Europie

Katolicyzm w Europie:

Katolicyzm w Europie

Chętnie dowiem się czegoś od Was, więc koniecznie zostawcie swój komentarz pod spodem. Chętnych do dyskusji w większym gronie zapraszam do grupy FB: Ateiści na Amen i przy okazji do polubienia strony Ateista na Amen na Facebooku. 

0 0 votes
Article Rating
guest
8 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] postacią kluczową nie tylko dla chrześcijaństwa, ale także judaizmu, islamu i wielu innych religii Abrahamowych. Dlatego też warto, aby informacje na jego temat były spójne. Spójrzmy więc na następujące […]

Aga

Akurat ma rację ten chrześcijanin, który puka się w czoło słysząc twoją sugestię, że chrześcijanie i muzułmanie wierzą w tego samego Boga. Lektura Koranu, hadis i Siry oraz pewna znajomość wierzeń ludności arabskiej przed pojawieniem się Mahometa może tylko potwierdzić, że to Ty jesteś w błędzie. Poza tym nie uznaję pojęcia „religie abrahamowe” na określenie wszystkich religii monoteistycznych, gdyż Abraham bardziej je dzieli niż łączy.

Agnieszka

Witaj moja imienniczko. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Allah I tutaj m.in. The Aramaic word for „God” in the language of Assyrian Christians is ʼĔlāhā, or Alaha. Arabic-speakers of all Abrahamic faiths, including Christians and Jews, use the word „Allah” to mean „God”.[10] https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Allah https://islambeztajemnic.wordpress.com/allah/ https://m.deon.pl/religia/religie-swiata/art,109,czy-my-wierzymy-w-allaha.html Słowo Allah wywodzi się z semickiego el , bóstwa opiekuńczego jakiegoś miejsca czy plemienia i stąd też wzięło się biblijne Elohim w języku hebrajskim. To el w języku arabskim przekształciło się na ilah, a po dodaniu rodzajnika al, oznaczającego jedyność, powstało słowo Allah, które oznacza „jedynego Boga”. http://www.answering-christianity.com/allah2.htm I tu czytamy : By the way, the two „l”s in… Czytaj więcej »

Agnieszka

P.S. Jako ciekawostkę napiszę, że kiedyś w rozmowie z świadkami Jehowy którzy zapierali się, że nie wierzą w Allaha udowodniłam , że wierzą 🙂 dziwi, że ludzie wierzący mają jakąś awersję / niechęć do terminu Allah które oznacza , tłumaczone na Bóg / czyli niechęć do Boga. Świadkowie Jehowy też mają w swojej Biblii słowo ALLAH – zobacz proszę powyżej i sprawdź w PNŚ. Na stronie jw.org https://www.jw.org/pl/publikacje/ https://www.jw.org/pl/publikacje/?contentLanguageFilter=ar Mamy STRAŻNICĘ Nr 3 z roku 2018 | Czy Bóg się o ciebie troszczy? TĄ samą Strażnicę możemy znaleźć w języku arabskim pod tym samym tytułem : يهتم الله بك Yahtam… Czytaj więcej »

ŁUCJA

Dopiero parę lat temu dowiedziałam sie o słowie Takija To slowo Islamu. Jeśli zas chodzi o religie, to od czasów chyba Zaratustry ( tu uczeni i archeolodzy di konca nie znaja prawdy czasów W których żył ten prorok i nauczał. ( 600 lat przed |Chrystusem) Następne religie wcale nie ukazują ludziom PRAWDY tylko mąca w głowach.Jeśli szukamy PRAWDY to szukajmy we wszystkich tradycjach a tam okazuje się że znajdyjemy FAŁSZ, bo,,,wszystko to powtórki.Osobiście sięgnęłam do Zaratustry by zgłębić Prawdę i same Pytania Otóż dlaczego Awesty Zaratustry znalazły się w kanonach Nowego Testamentu Wszystko już było moi drodzy Mnie nikt nie… Czytaj więcej »

Liyah

Allah, Jahwe, Bog to jedna i ta sama postac. Od lat mieszkam w kraju arabskim. Urodzilam sie Chrzescijanka, na kilka dobrych lat porzucilam wiare w Boga. Obecnie jestem Muzulmanka. Spedzilam sporo czasu na zglebianiu wiedzy na temat Islamu, porownywaniu tej religii z Chrzescijanstwem, poznawaniu kultury Muzulmanskiej by moc w pelni swiadomie przyjac Islam. Denerwuje mnie wszechobecna opinia o uciemiezonych muzulmanskich kobietach, ktora najchetniej rozpowiadaja ludzie, ktorzy nie byli w zadnych kraju arabskim, nie znaja zadnej muzulmanki… to takie zasciankowe podejscie. W krajach arabskich mamy praktykujacych i nie praktykujacych muzulmanow, tak jak wielu mamy pseudo Chrzescijan na pokaz oraz tych zafiksowanych… Czytaj więcej »